Departamentos: Adaptacións 3º trimestre 2019/2020

Adaptacións das programacións segundo instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

27/04/2020 – Instrucións da Consellería
ESO, ESA (adultos) e Bacharelato
Ciclos formativos