Admisión e matrícula – Ciclos Formativos

CURSO 2023 / 2024

DOG 27/06/2016 – Normativa reguladora do proceso de admisión

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente. Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.

No centro impártense tres modalidades de ciclos formativos:

  1. Réxime ordinario presencial
  2. Réxime para as persoas adultas na modalidade presencial
    • Soamente hai no centro un ciclo medio deste tipo
    • Organizado en módulos que se imparten ao longo dos tres trimestres do curso.
    • A xornada lectiva desenvólvese en quenda de tarde-noite.
    • A asistencia ás clases é obrigatoria.

ADMISIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN

PARA VER TODA A INFORMACIÓN ACTUALIZADA DA CONVOCATORIA