Calendario de exames – Bacharelato

  • Primeira avaliación
  • Segunda avaliación
  • Terceira avaliación
  • Exames de pendentes de 1º
  • Avaliación final ordinaria ( Xuño )
  • Avaliación final extraordinaria ( Setembro – 1º Bacharelato )
  • Probas de TICs I, Tecnoloxía Industrial I e Francés I para poder cursar as correspondentes materias en 2º de bacharelato se hai cambio de optativas