Calendario de exames

Curso 2018 / 2019
 • Primeira avaliación
 • Segunda avaliación
 • Terceira avaliación
 • Exames de pendentes de 1º
 • Avaliación final ordinaria ( Xuño )
 • Avaliación final extraordinaria ( Setembro – 1º Bacharelato )
 • Probas de TICs I, Tecnoloxía Industrial I e Francés I para poder cursar as correspondentes materias en 2º de bacharelato se hai cambio de optativas
 • Primeira avaliación
 • Segunda avaliación
 • Terceira avaliación
 • Avaliación final ordinaria ( Xuño )